Επιστροφή στις επιλογές

Το κεφάλαιο 5 “Κίνδυνοι, ατυχήματα και οδηγίες αντιμετώπισης” περιέχει 15 ερωτήσεις.