Επιστροφή στις επιλογές

Το κεφάλαιο 2 “Είδη κινδύνων – Πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων” περιέχει 44 ερωτήσεις.