Δίπλωμα φορτηγού (C) με ΠΕΙ επέκταση από Β (αυτοκίνητο)


Δίπλωμα φορτηγού με ΠΕΙ   Η κατηγορία C+ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών. Απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας C+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και  κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
  - Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεκαέξι (16) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση:

Τεστ πολλαπλών επιλογών δέκα (10) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 3 (φορτηγό), με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι δεκαπέντε (15) λεπτά.

Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση ΠΕΙ

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση:

Ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις ΠΕΙ φορτηγού, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε εικοσιτέσσερα (24) λάθη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν πενήντα (150) λεπτά.

Ανάπτυξη γραπτά, δύο μελετών περίπτωσης ΠΕΙ φορτηγού, σε ποσοστό τουλάχιστον 60 %. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση
Πρακτική εκπαίδευση:

Δεκαπέντε (15) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών σε όχημα της κατηγορίας C.

Πρακτική εξέταση:

Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση κατηγορίας άδειας οδήγησης κατηγορίας C. Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. φορτηγού. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα (30) λεπτά.

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.


Ενημερωτικό

Λίστα ιατρών

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό

Οδηγίες για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις


Δίπλωμα φορτηγού (C) με ΠΕΙ επέκταση από C (φορτηγό) χωρίς ΠΕΙ


Δίπλωμα φορτηγού με ΠΕΙ  Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κατόχους διπλώματος κατηγορίας C χωρίς ΠΕΙ, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την 10/09/2009
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας C+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και  κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
  - Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εξέτασης

Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση ΠΕΙ

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση:

Ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις ΠΕΙ φορτηγού, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε εικοσιτέσσερα (24) λάθη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν πενήντα (150) λεπτά.

Ανάπτυξη γραπτά, δύο μελετών περίπτωσης ΠΕΙ φορτηγού, σε ποσοστό τουλάχιστον 60 %. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση πρακτικής εκπαίδευσης.

Πρακτική εξέταση:

Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. φορτηγού. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα (30) λεπτά.

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.


Ενημερωτικό

Online τεστ

Οδηγίες για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις


Δίπλωμα φορτηγού (C) με ΠΕΙ επέκταση από D (λεωφορείο) με ή χωρίς ΠΕΙ


Δίπλωμα φορτηγού με ΠΕΙ   Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κατόχους διπλώματος λεωφορείου (D) με ΠΕΙ ή χωρίς ΠΕΙ που θέλουν να αποκτήσουν δίπλωμα φορτηγού (C) με ΠΕΙ.
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας C+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και  κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
  - Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση:

Επτά (7) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση:

Τεστ πολλαπλών επιλογών δέκα (10) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 3 (φορτηγό) με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι δεκαπέντε (15) λεπτά.

Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση ΠΕΙ

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση:

Ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις ΠΕΙ φορτηγού, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε εικοσιτέσσερα (24) λάθη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν πενήντα (150) λεπτά.

Ανάπτυξη γραπτά, δύο μελετών περίπτωσης ΠΕΙ φορτηγού, σε ποσοστό τουλάχιστον 60 %. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση:

Δεκαπέντε (15) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών σε όχημα της κατηγορίας C.

Πρακτική εξέταση:

Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση κατηγορίας άδειας οδήγησης κατηγορίας C. Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. φορτηγού. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα (30) λεπτά.

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.


Ενημερωτικό

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό

Οδηγίες για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις


Δίπλωμα νταλίκας (CE) επέκταση από C (φορτηγό) με ΠΕΙ


Δίπλωμα νταλίκας   Η κατηγορία CE (νταλίκα) μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών. Απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας C+ΠΕΙ (φορτηγό με ΠΕΙ).
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας CE, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία C και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
 

Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση: Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εξέτασης.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση
Πρακτική εκπαίδευση:

Δέκα (10) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών σε όχημα της κατηγορίας CE.

Πρακτική εξέταση:

Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση κατηγορίας άδειας οδήγησης κατηγορίας C. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι δέκα (10) λεπτά.

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά.


Ενημερωτικό

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις


Δίπλωμα λεωφορείου (D) με ΠΕΙ επέκταση από B (αυτοκίνητο)


Δίπλωμα λεωφορείου με ΠΕΙ   Η κατηγορία D+ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 21 ετών. Απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας D+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού.
  - Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεκαέξι (16) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση:

Τεστ πολλαπλών επιλογών δέκα (10) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 4 (λεωφορείο), με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι δεκαπέντε (15) λεπτά.

Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση ΠΕΙ

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση:

Ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις ΠΕΙ λεωφορείου, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε εικοσιτέσσερα (24) λάθη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν πενήντα (150) λεπτά.

Ανάπτυξη γραπτά, δύο μελετών περίπτωσης ΠΕΙ λεωφορείου, σε ποσοστό τουλάχιστον 60 %. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση
Πρακτική εκπαίδευση:

Δεκαπέντε (15) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών σε όχημα της κατηγορίας D.

Πρακτική εξέταση:

Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση κατηγορίας άδειας οδήγησης κατηγορίας D. Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. λεωφορείου. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα (30) λεπτά.

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.


Ενημερωτικό

Λίστα ιατρών

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό

Οδηγίες για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις


Δίπλωμα λεωφορείου (D) με ΠΕΙ επέκταση από D (λεωφορείο) χωρίς ΠΕΙ


Δίπλωμα φορτηγού με ΠΕΙ  Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κατόχους διπλώματος κατηγορίας D χωρίς ΠΕΙ, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την 10/09/2008
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας D+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού.
  - Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εξέτασης

Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση ΠΕΙ

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση:

Ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις ΠΕΙ λεωφορείου, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε εικοσιτέσσερα (24) λάθη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν πενήντα (150) λεπτά.

Ανάπτυξη γραπτά, δύο μελετών περίπτωσης ΠΕΙ λεωφορείου, σε ποσοστό τουλάχιστον 60 %. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση πρακτικής εκπαίδευσης.

Πρακτική εξέταση:

Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. λεωφορείου. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα (30) λεπτά.

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.


Ενημερωτικό

Online τεστ

Οδηγίες για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις


Δίπλωμα λεωφορείου (D) με ΠΕΙ επέκταση από C (φορτηγό) με ή χωρίς ΠΕΙ


Δίπλωμα λεωφορείου με ΠΕΙ   Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κατόχους διπλώματος φορτηγού (C) με ΠΕΙ ή χωρίς ΠΕΙ που θέλουν να αποκτήσουν δίπλωμα λεωφορείου (D) με ΠΕΙ.
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας D+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού.
  - Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση:

Επτά (7) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση:

Τεστ πολλαπλών επιλογών δέκα (10) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 4 (λεωφορείο) με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι δεκαπέντε (15) λεπτά.

Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση ΠΕΙ

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση:

Ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις ΠΕΙ λεωφορείου, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε εικοσιτέσσερα (24) λάθη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν πενήντα (150) λεπτά.

Ανάπτυξη γραπτά, δύο μελετών περίπτωσης ΠΕΙ λεωφορείου, σε ποσοστό τουλάχιστον 60 %. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση:

Δεκαπέντε (15) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών σε όχημα της κατηγορίας D.

Πρακτική εξέταση:

Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση κατηγορίας άδειας οδήγησης κατηγορίας D (λεωφορείο). Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. λεωφορείου. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα (30) λεπτά.

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.


Ενημερωτικό

Λίστα ιατρών

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό

Οδηγίες για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις