Δίπλωμα μοτοσικλέτας ΑΜ, Α1, Α2, Α κατηγορίας αρχική χορήγηση


Δίπλωμα μοτοσικλέτας
Κατηγορία ΑΜ
Η κατηγορία ΑΜ μπορεί να αποκτηθεί από την ηλικία των 16 ετών, με τη συναίνεση του προσώπου που ασκεί επιμέλεια του ανηλίκου και δεν απαιτείται ο οδηγός να κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
Με την απόκτηση της κατηγορίας ΑΜ, έχετε δικαίωμα να οδηγήσετε:
1) δίκυκλο (μοτοποδήλατο), τρίκυκλο ή τετράκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, που εκ κατασκευής δεν αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 45 km/h και παράλληλα,
- αν διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης να μην ξεπερνάει τα 50 cc ή
- αν διαθέτει ηλεκτρικό κινητήρα, η ισχύς του να μην ξεπερνάει τα 4 kW.

Κατηγορία Α1.
Η κατηγορία Α1 μπορεί να αποκτηθεί από την ηλικία των 18 ετών και δεν απαιτείται ο οδηγός να κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
Με την απόκτηση της κατηγορίας Α1, έχετε δικαίωμα να οδηγήσετε
1) μοτοσικλέτες οι οποίες συνδυαστικά:
- δεν υπερβαίνουν τα 125 cm3 και,
- η μέγιστη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 11 kW και ο λόγος ισχύος προς το βάρος τους είναι μικρότερος από 0,1 kW/kg (ισχύς/βάρος)
2) μηχανοκίνητα τρίκυκλα
- η ισχύς των οποίων δεν υπερβαίνει τα 15 kW.

Κατηγορία Α2.
Η κατηγορία Α2 μπορεί να αποκτηθεί από την ηλικία των 20 ετών και δεν απαιτείται ο οδηγός να κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
Με την απόκτηση της κατηγορίας Α2, έχετε δικαίωμα να οδηγήσετε
1) μοτοσικλέτες για τις οποίες συνδυαστικά:
η μέγιστη ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 35 kW και ο λόγος ισχύος προς βάρος είναι μικρότερος από 0,2 kW/kg (ισχύς/ βάρος) και
δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.
Κατηγορία Α.
Η κατηγορία Α μπορεί να αποκτηθεί:
από την ηλικία των 24 ετών και δεν απαιτείται ο οδηγός να κατέχει άλλη άδεια οδήγησης,
από την ηλικία των 22 ετών σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α2 για δύο (2) τουλάχιστον έτη.
Με την απόκτηση της κατηγορίας Α, έχετε δικαίωμα να οδηγείτε:
1) μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος
2) μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW.


Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση

Τριάντα (30) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα. Είκοσι (20) για το ερωτηματολόγιο του αυτοκινήτου και δέκα (10) για το ερωτηματολόγιο της μοτοσικλέτας

Θεωρητική εξέταση

Τεστ πολλαπλών επιλογών τριάντα (30) ερωτήσεων για το ερωτηματολόγιο αυτοκινήτου και 10 ερωτήσεων για το ερωτηματολόγιο της μοτοσικλέτας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Δικαιούστε από ένα (1) λάθος για κάθε ερωτηματολόγιο.
Χρόνος εξετάσεων τριάντα πέντε (35) λεπτά για το ερωτηματολόγιο αυτοκινήτου δέκα (10) λεπτά για το ερωτηματολόγιο της μοτοσικλέτας

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Δεκατέσσερα (14) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση δέκα (10) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ


Ενημερωτικό

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα


Δίπλωμα μοτοσικλέτας (ΑΜ, Α1, Α2, Α) επέκταση από αυτοκίνητο


Δίπλωμα αυτοκινήτου Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου, απαλλάσσεστε από τις ιατρικές εξετάσεις.
Ωστόσο ισχύει το όριο της ηλικίας ανάλογα την κατηγορία της μοτοσικλέτας που θέλετε να αποκτήσετε.
Η διαδικασία είναι η ίδια για όποια κατηγορία και να επιλέξετε να αποκτήσετε


Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση

Δέκα (10) θεωρητικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45) λεπτών στο εγχειρίδιο μοτοσικλέτας σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση

Τεστ πολλαπλών επιλογών δέκα (10) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 1 (μοτοσικλέτα), με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι δέκα (10) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Δώδεκα (12) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση πέντε (10) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ.


Ενημερωτικό

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό


Δίπλωμα αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ταυτόχρονα


Δίπλωμα αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ταυτόχρονα    Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση διπλώματος αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή έχετε τα εξής οφέλη:
 - Δίνετε την ίδια ημέρα θεωρητικές εξετάσεις για αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα.
 - Το δίπλωμα εκτυπώνετε μία φορά και με τις δύο κατηγορίας γλιτώνοντας παράβολο αξίας 30 €.
 - Αφού επιτύχετε στις πρακτικές εξετάσεις στη μία κατηγορία, οι υποχρεωτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης στην άλλη κατηγορίας μειώνονται σε:
   18 από 25 για το δίπλωμα αυτοκινήτου και
   12 από 14 για το δίπλωμα μοτοσικλέτας.
Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις τέσσερις (4) κατηγορίες μοτοσικλέτας ΑΜ, Α1 ή Α1 αυτόματη, Α2 ή Α2 αυτόματη και Α. Η πρόσβαση σε μία κατηγορία μοτοσικλέτας εξαρτάται από την ηλικία του υποψήφιου.


Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση

Είκοσι (20) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα για την κατηγορία αυτοκινήτου σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Δέκα (10) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα για την κατηγορία μοτοσικλέτας σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση

Τεστ πολλαπλών επιλογών τριάντα (30) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 1 (αυτοκίνητο), με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα πέντε (35) λεπτά.

Τεστ πολλαπλών επιλογών δέκα (10) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 2 (μοτοσικλέτα), με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι δεκαπέντε (15) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Εικοσιπέντε (25) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών για την κατηγορία αυτοκινήτου (18 αν έχει επιτύχει πρώτα στην κατηγορία μοτοσικλέτας.

Δεκατέσσερα (14) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών για την κατηγορία μοτοσικλέτας (12 αν έχει επιτύχει πρώτα στην κατηγορίας αυτοκινήτου).

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση δέκα (10) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ,για την κατηγορία αυτοκινήτου.

Πρακτική εξέταση δέκα (10) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ για την κατηγορία μοτοσικλέτας.


Ενημερωτικό

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό


Επέκταση από μικρότερη κατηγορία σε μεγαλύτερη κατηγορία μοτοσικλέτας


Δίπλωμα μοτοσικλέτας Αν είστε κάτοχος διπλώματος μοτοσικλέτας μίας από τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 μπορείτε να κάνετε επέκταση σε μεγαλύτερη κατηγορία.
Η επέκταση πραγματοποιείται μόνο με πρακτικές εξετάσεις
H διαδικασία είναι η ίδια απλά αλλάζει η μοτοσικλέτα με την οποία θα δώσετε πρακτικές εξετάσεις.
Ωστόσο ισχύει το όριο της ηλικίας ανάλογα την κατηγορία της μοτοσικλέτας που θέλετε να αποκτήσετε.


Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση

Δεν έχετε υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση

Δεν έχετε υποχρέωση θεωρητικής εξέτασης.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Επτά (7) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών σε μοτοσικλέτα της κατηγορίας που επιλέξατε.

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση με μοτοσικλέτα της κατηγορίας που επιλέξατε, δέκα (10) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ.


Ενημερωτικό

Αίτηση ενσωμάτωσης μοτοποδηλάτου


Επέκταση από αυτόματη μοτοσικλέτα σε μοτοσικλέτα με ταχύτητες


Δίπλωμα μοτοσικλέτας

Αν έχετε δίπλωμα μοτοσικλέτας με κωδικό 78 (αυτόματο), και θέλετε να κάνετε απαλοιφή του κωδικού απαλλάσσεστε από τις ιατρικές εξετάσεις και από την θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση.
Υποχρεούστε σε πρακτικές εξετάσεις .
Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικών μαθημάτων.

Θεωρητική εξέταση

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικών εξετάσεων.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Δύο (2) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45) λεπτών σε αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση με μοτοσικλέτα της κατηγορίας που επιλέξατε, δέκα (10) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ.


Ενημερωτικό